Elektritööde ettevõtja ja elektritöö juht

Elektritöö ettevõtja registreerimine:

Elektritööd võib majandustegevusena teha majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtja. Elektritöö ettevõtja peab olema elektritöö juhiga või käidukorraldajaga lepingulises suhtes, välja arvatud, kui füüsilisest isikust elektritöö ettevõtja on ise elektritöö juht või käidukorraldaja. Elektritöid võib teha elektritöö juhi või käidukorraldaja pädevustunnistusel märgitud ulatuses.

Käidukorraldaja võib olla selle elektripaigaldise elektritöö juht, mille käidukorraldajaks ta on määratud.

Isik, kes soovib tegutseda elektritöö ettevõtjana peab esitama registreerimistaotluse majandustegevuse registri registripidajale.
Registreerimistaotluses peavad olema:

 • ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg
 • tegevusala (elektritöö tegemine) millel soovitakse tegutseda
 • täpsustatud andmed tegevusala kohta millel soovitakse tegutseda (elektripaigaldise ehitamine, projekteerimine, käit, 3. liigi paigaldise korraline tehniline kontroll, elektriseadmete remont)
 • elektritöö juhi nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed
 • kui elektritöö ettevõtja soovib teha kolmanda liigi elektripaigaldise korralist tehnilist kontrolli, siis märge korralise tehnilise kontrolli teenuse pakkumise kohta ning andmed tehnilist kontrolli teostavate töötajate kohta
 • registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed

Majandustegevuse registri kodulehel http://mtr.mkm.ee/  on toodud registreerimistaotluste blanketid ja registreeritud ettevõtjate nimekiri.

Ajutiselt võib Eestis elektritööd majandustegevusena teha ka mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis elektritööd õiguspäraselt tegev ettevõtja. Seljuhul peab nimetatud ettevõtja Eestis elektritööd tehes järgima elektritööle kehtestatud ohutusnõudeid ja ta peab olema majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtjana.

elektrik

elektrik

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist Eestisse ajutiselt elektritööd tegema asuv ettevõtja esitab majandustegevuse registris registreerimiseks taotluse. Registreerimistaotluses peavad olema:

 • ettevõtja nimi, kontaktandmed asukohariigis ja Eestis, registrikood või isikukood;
 • ajavahemik, mille jooksul elektritööd tehakse või kui elektritöö tegemine seondub konkreetse objektiga, siis selgitused ka objekti asukoha ja töö eeldatava lõpuaja kohta
 • kui päritoluriigis on elektritöö tegemine reguleeritud ja elektritöö tegemise õiguse kohta väljastatakse ettevõtjale tegevusluba või on kehtestatud muu nõue (näiteks registreering), mille täitmine tagab tegevusõiguse saamise, siis päritoluriigis elektritöö tegemise õigust tõendava dokumendi väljaandja kinnitatud koopia sellest dokumendist
 • kui päritoluriigis ei ole elektritöö tegemine reguleeritud, siis ka kinnitus, et ettevõtja on päritoluriigis elektritööd teinud vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul
 • registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed

Nõuded elektritöö ettevõtjale

Elektritöö ettevõtja peab:

 • valdama piisavaid vahendeid ja dokumentatsiooni elektritöö tegemiseks
 • tagama, et elektritööd teeksid selleks piisava elektri- ja elektriohutusalase ettevalmistusega isikud
 • dokumenteerima elektritöö tegemise ja konkreetsete elektritööde tegemiseks koostatud dokumentide olemasolu korral järgima nendes esitatud nõudeid
 • tagama, et elektritöö juht saaks oma kohustusi täita

Elektritöö ettevõtja peab pärast elektritöö tegemist veenduma mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ning elektriseadme või -paigaldise dokumentatsiooni alusel, et elektriseade või -paigaldis või tehtud elektritöö vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, ning seda kirjalikult kinnitama.

Kui elektritöö ettevõtja tuvastab, et elektriseade või -paigaldis ei vasta käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, peab ta sellest teatama isikule, kellele elektriseade või -paigaldis pärast elektritöö tegemist üle antakse.

Elektritöö juht:

Elektritöö juht on isik, kes tagab elektritöö nõuetekohasuse. Elektritöö juhil peavad olema erialane ettevalmistus, töökogemus elektritöö tegemisel ning teadmised elektriseadmetest või -paigaldistest, nende ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ulatuses, mis tagab tema juhitavate elektritööde ohutu tegemise.
Elektritöö juhil peab olema personali sertifitseerimis asutuse poolt väljastatud pädevustunnistus.

Elektritöö juht on kohustatud tagama, et:

 • elektritöö tegemisel järgitaks õigusaktides sätestatud nõudeid
 • elektritööd teeksid selleks piisava erialase ettevalmistusega isikud
 • elektriseade või -paigaldis oleks pärast elektritöö tegemist kasutamiseks või edasise töö tegemiseks ohutu
 • elektritöö käigus toimunud õnnetusest, millega kaasnes tervisekahjustus või muu raske tagajärg, teatataks viivitamata Tehnilise Järelevalve Ametile

Elektritöö juht peab olema kättesaadav ohutuse tagamiseks ja riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.

Soovitused elektri säästmiseks

Sõltumata elektrituru avanemisest on mõistlik otsida võimalusi elektrienergia säästmiseks. Allpool mõned lihtsad soovitused:

• Ärge kütke ruume, kus keegi ei viibi. Näiteks reisile minnes on mõistlik välja lülitada põrandaküte vannitoas, alandada ruumides hoitavat temperatuuri jne.
• Kodusest elektrikasutusest kulub keskmiselt 5–10% seadmetele, mis ei tee kasulikku tööd, vaid on jäetud ooterežiimi, näiteks monitorid, telerid, digiboksid, muusikakeskused vms. Neid seadmeid välja lülitades väheneb ka elektritarbimine.
• Kodumasinaid ja elektroonikat soetades jälgige erinevate seadmete elektritarbimist: energiamärgistus on kohustuslik isegi teleritel külmkappidest ja pesumasinatest rääkimata. Võimalusel eelistage väiksema elektritarbimisega seadmeid.
• Vanad hõõglambid on küll hinnalt odavad, kuid nende tööshoidmise peale võib kuluda kuni veerand elektriarvest. Valides säästu- või LED-lambid, saab valgustusele kuluvat elektrikogust kuni 80% vähendada.
• Kui kütate elektriga, siis on mõistlik kriitiliselt üle vaadata hoone ja küttesüsteemi energiatõhusus. Hoonete soojapidavusse ja küttesüsteemi kaasajastamisse investeerides võib vähendada hoonete energiatarbimist kuni 30-40%. Hoonete energiatõhususe suurendamiseks pakutakse riiklikke toetusi, lisainfot saab KredExi veebilehelt. KredExis tegutseb ka energiasäästu kompetentsikeskus, kust saab nõu energiatõhususe suurendamiseks.
• Kuna Eesti kliimas tuleb kütta üle poole aastast, on lisaks soojapidavusele oluline küttesüsteemi säästlikkus. Kui kasutate elektriga kütmiseks nõukogudeaegseid õliradiaatoreid või vanu puhureid, tuleks kaaluda nende väljavahetamist kaasaegsemate seadmete vastu, olgu selleks siis õhksoojuspumbad või soojussalvestid. Uutele seadmete soetusmaksumus võib tänu vähenevale elektrikulule end üsna kiiresti ära tasuda.
• Valige oma elektritarbimisele vastav energiapakett. Kuna muutunud võivad olla teie elektritarbimine või praeguse elektrimüüja paketid, siis paluge oma lepingupartneril teha võrdlev pakkumine just teie tänast tarbimist arvestades. Mitu elektrimüüjat on lisanud oma e-teenindusse hinnakalkulaatori, mis soovitab igale tarbijale kõige soodsamat hinnapaketti.
• Võimalusel kasutage energiasäästu seadmeid, näiteks lampide valgusregulaatoreid või küttesüsteemi kontrollerit, mis välistab ruumide üheaegsest kütmisest ja jahutamisest tuleneva elektri raiskamise.

allikas : http://avatud2013.ee/kas-oled-turu-avanemiseks-valmis/soovitused-elektri-s%C3%A4%C3%A4stmiseks/

Elektrik.ee

Elektrik paigaldab erinevaid seadmeid, juhtmeid, kaableid ja tarvikuid. Välitingimustes aitab elektrik ehitada näiteks elektriliine või paigaldada tänavavalgustust. Samuti paigaldab ta kaableid, elektriarvesteid või eri tüüpi muundureid nii elu-, äri- kui ka tootmishoonetes.

Samuti on elektriku ülesandeks elektrivõrkude hooldamine ning rikete eemaldamine. Näiteks peab ta hooldama ja parandama õhuliine. Mõnikord võib elektrik remontida kõikvõimalikke elektriseadmeid ja masinaid, näiteks elektrigeneraatoreid, tõstemehhanisme või tehaste tootmisseadmeid.