Elektritööde ettevõtja ja elektritöö juht

Elektritöö ettevõtja registreerimine:

Elektritööd võib majandustegevusena teha majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtja. Elektritöö ettevõtja peab olema elektritöö juhiga või käidukorraldajaga lepingulises suhtes, välja arvatud, kui füüsilisest isikust elektritöö ettevõtja on ise elektritöö juht või käidukorraldaja. Elektritöid võib teha elektritöö juhi või käidukorraldaja pädevustunnistusel märgitud ulatuses.

Käidukorraldaja võib olla selle elektripaigaldise elektritöö juht, mille käidukorraldajaks ta on määratud.

Isik, kes soovib tegutseda elektritöö ettevõtjana peab esitama registreerimistaotluse majandustegevuse registri registripidajale.
Registreerimistaotluses peavad olema:

 • ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg
 • tegevusala (elektritöö tegemine) millel soovitakse tegutseda
 • täpsustatud andmed tegevusala kohta millel soovitakse tegutseda (elektripaigaldise ehitamine, projekteerimine, käit, 3. liigi paigaldise korraline tehniline kontroll, elektriseadmete remont)
 • elektritöö juhi nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed
 • kui elektritöö ettevõtja soovib teha kolmanda liigi elektripaigaldise korralist tehnilist kontrolli, siis märge korralise tehnilise kontrolli teenuse pakkumise kohta ning andmed tehnilist kontrolli teostavate töötajate kohta
 • registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed

Majandustegevuse registri kodulehel http://mtr.mkm.ee/  on toodud registreerimistaotluste blanketid ja registreeritud ettevõtjate nimekiri.

Ajutiselt võib Eestis elektritööd majandustegevusena teha ka mõnes teises Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis elektritööd õiguspäraselt tegev ettevõtja. Seljuhul peab nimetatud ettevõtja Eestis elektritööd tehes järgima elektritööle kehtestatud ohutusnõudeid ja ta peab olema majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtjana.

elektrik

elektrik

Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist Eestisse ajutiselt elektritööd tegema asuv ettevõtja esitab majandustegevuse registris registreerimiseks taotluse. Registreerimistaotluses peavad olema:

 • ettevõtja nimi, kontaktandmed asukohariigis ja Eestis, registrikood või isikukood;
 • ajavahemik, mille jooksul elektritööd tehakse või kui elektritöö tegemine seondub konkreetse objektiga, siis selgitused ka objekti asukoha ja töö eeldatava lõpuaja kohta
 • kui päritoluriigis on elektritöö tegemine reguleeritud ja elektritöö tegemise õiguse kohta väljastatakse ettevõtjale tegevusluba või on kehtestatud muu nõue (näiteks registreering), mille täitmine tagab tegevusõiguse saamise, siis päritoluriigis elektritöö tegemise õigust tõendava dokumendi väljaandja kinnitatud koopia sellest dokumendist
 • kui päritoluriigis ei ole elektritöö tegemine reguleeritud, siis ka kinnitus, et ettevõtja on päritoluriigis elektritööd teinud vähemalt kaks aastat viimase kümne aasta jooksul
 • registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed

Nõuded elektritöö ettevõtjale

Elektritöö ettevõtja peab:

 • valdama piisavaid vahendeid ja dokumentatsiooni elektritöö tegemiseks
 • tagama, et elektritööd teeksid selleks piisava elektri- ja elektriohutusalase ettevalmistusega isikud
 • dokumenteerima elektritöö tegemise ja konkreetsete elektritööde tegemiseks koostatud dokumentide olemasolu korral järgima nendes esitatud nõudeid
 • tagama, et elektritöö juht saaks oma kohustusi täita

Elektritöö ettevõtja peab pärast elektritöö tegemist veenduma mõõtmis- ja katsetustulemuste, visuaalkontrolli ning elektriseadme või -paigaldise dokumentatsiooni alusel, et elektriseade või -paigaldis või tehtud elektritöö vastab käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, ning seda kirjalikult kinnitama.

Kui elektritöö ettevõtja tuvastab, et elektriseade või -paigaldis ei vasta käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele, peab ta sellest teatama isikule, kellele elektriseade või -paigaldis pärast elektritöö tegemist üle antakse.

Elektritöö juht:

Elektritöö juht on isik, kes tagab elektritöö nõuetekohasuse. Elektritöö juhil peavad olema erialane ettevalmistus, töökogemus elektritöö tegemisel ning teadmised elektriseadmetest või -paigaldistest, nende ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ulatuses, mis tagab tema juhitavate elektritööde ohutu tegemise.
Elektritöö juhil peab olema personali sertifitseerimis asutuse poolt väljastatud pädevustunnistus.

Elektritöö juht on kohustatud tagama, et:

 • elektritöö tegemisel järgitaks õigusaktides sätestatud nõudeid
 • elektritööd teeksid selleks piisava erialase ettevalmistusega isikud
 • elektriseade või -paigaldis oleks pärast elektritöö tegemist kasutamiseks või edasise töö tegemiseks ohutu
 • elektritöö käigus toimunud õnnetusest, millega kaasnes tervisekahjustus või muu raske tagajärg, teatataks viivitamata Tehnilise Järelevalve Ametile

Elektritöö juht peab olema kättesaadav ohutuse tagamiseks ja riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.